X

汽车数字化仪表测试箱

汽车数字化仪表测试箱


项目概述:

汽车数字化仪表可编程测试箱,对数字化仪表的电流、网络、CAN报文进行批量测试。

工作模式:6种

测试通道:6种

电压调节:自动


                                                                                    欢迎致电:0553-5876917 更多详细资料下载。